طراحی تراکت تبلیغات مناسبتی

نام شرکت / شخص :

شرکت Barbat Clean آلمان

 

خدمات انجام شده :

طراحی تراکت تبلیغاتی مناسبتی به زبان آلمانی

زمینه فعالیت و تاریخ انجام پژوه:

خدمات نظافت منازل و هتل ها
پاییز 1398