طراحی پست اینستاگرام

نام شرکت / شخص :

شرکت تبلیغاتی دایان

خدمات انجام شده :

طراحی پست های اینستاگرام با الگو و طرح منحصر بفرد
استفاده از هماهنگی رنگ ها و طرح

زمینه فعالیت و تاریخ انجام پژوه:

طراحی و تبلیغات
تابستان1398